Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-02/2021
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty, których ceny przewyższają kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)