zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej przegubowej

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-14/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Art. 255 pkt 1) upzp